Aktualności

Przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na : „DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

  1. Halina Piskorz – pracownik Farmacji.
  2. Sówka Alicja – mgr farmacji

3. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert –17.03.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 17.03.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 15.04.2020 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 4.03.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

RODO-leki

Umowa – dostawa leków

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

PAKIET Nr 1 – LEKI RÓŻNE

PAKIET Nr 2 – HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWE-ENOXAPARIN SODIUM (1)

PAKIET Nr 3 – leki kardiologiczne

PAKIET Nr 4 Albuminy

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 04.03.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku..

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.300,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.644,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 76.430,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 82.873,44 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 38.858,70 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 41.967,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

  1. Oferta nr 3 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11 C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 31.460,30 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 33.977,12 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.813,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 64.598,90 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 228.008,32 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych 32/100).

Pakiet nr 1 – 82.001,34 zł

Pakiet nr 2 – 35.638,60 zł

Pakiet nr 3 – 33.199,52 zł

Pakiet nr 4 – 72.416,86 zł

Pakiet nr 5 – 4.752,00 zł