Aktualności

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 2.09.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 11/2019 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 21.780,36 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 182.628,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi : 458.845,56 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

III. Informuję, że postępowanie przetargowe w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów

Pyrzyce, dnia 30.08.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 11/2019 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że postępowania w pakiecie nr 5- implanty do osteotomii piszczeli zostanie ogłoszone ponownie.

Pyrzyce, dnia 28.08.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 11/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – SUN-MED Spółka Cywilna ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.167,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 21.780,36 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

2. Oferta nr 2 – Arthrex Polska Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 45.136,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 48.746,88 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni

3. Oferta nr 3 – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 169.100,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 182.628,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

4. Oferta nr 4 – Johnson&Johnson Poland Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-285 Warszawa.

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 424.857,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 458.845,56 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 772.601,13 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset jeden złotych 13/100).
Pakiet nr 1 – 197.995,40 zł
Pakiet nr 2 – 26.364,96 zł
Pakiet nr 3 – 30.686,58 zł
Pakiet nr 4 – 483.184,91 zł
Pakiet nr 5 – 34.369,28 zł

Pyrzyce, dnia 27.08.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2019 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – CZMiW „Centrowet-Cezal” Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 10 brutto wynosi: 25.305,50 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – CF CEFARM SA ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 5.184,38 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 5 złożoną przez firmę – ASPEN Polska Sp. z o.o. ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 11 brutto wynosi: 17.694,29 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt
Razem – 70 pkt

ofertę nr 6 złożoną przez firmę – Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 7 brutto wynosi: 19.388,17 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 8 brutto wynosi: 1.723,68 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 14 wynosi brutto: 45.252,00 zł
Ulość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 7 złozoną przez firmę – SHOBU-KAN Jarosław Prządka ul. Daleka 8, 73-110 Stargard.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 13 wynosi brutto: 20.556,37 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 8 złożoną przez firmę – URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi brutto: 3.867,70 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi brutto: 58.146,01 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi brutto: 1.606,62 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi brutto: 82.837,62 zł
Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 12 wynosi brutto: 23.058,94 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 9 złożoną przez firmę – ASCLEPIOS SA ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi brutto: 34.590,51 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 10 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi brutto: 48.576,28 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy
1
TRAMCO Sp. z o.o.
Wolskie ul Wolska 14
05-860 Płochocin
PAKIET NR 14

Cena – 59,57 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 99,57 pkt

2
CF Cefarm SA
ul. Jana Kazimierza 16
01-248 Warszawa
PAKIET NR 14

Cena – 59,86 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 99,86 pkt
3
PROFARM PS Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
PAKIET NR 2

Cena – 57,99 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 97,99 pkt

PAKIET NR 8

Cena – 59,48 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 99,48 pkt.
4
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
PAKIET NR 1

Cena – 52,91 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 92,91 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 56,86 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 96,86 pkt

PAKIET NR 4

Cena – 28,50 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 68,50 pkt
5
URTICA Sp. zo.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
PAKIET NR 2

Cena – 58,33 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 98,33 pkt

PAKIET NR 7

Cena – 53,01 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 93,01 pkt

PAKIET NR 8

Cena – 40,23 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 80,23 pkt

PAKIET NR 14

Cena – 59,71 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 99,71 pkt

6
ASCLEPIOS SA
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
PAKIET NR 14

Cena – 58,74 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 98,74 pkt
7
BIALMED Sp. z o.o.
ul. Kazimierzowska 46/48/35
02-546 Warszawa
PAKIET NR 4

Cena – 58,24 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 98,24 pkt

PAKIET NR 9

Cena – 55,43 pkt
Termin dostawy – 40 pkt
Razem – 95,43 pkt