Rejestracja on-line

Aktualności

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Pyrzyce, dnia 27.02.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 1/2020 na zakup gazów i tlenu medycznego oraz dzierżawa zbiornika i butli.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. oferta nr 1 – TEMIS Sp. z o.o. ul. Zakładowa 8, 89-620 Chojnice.

Wartość brutto złożonej oferty – 82.444,20 zł

TERMIN DOSTAWY – 2 dni.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 82.444,17 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 17/100).

Dot. Przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

Pyrzyce, dnia 26.02.2020 r.

Dot. Przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach przesyła odpowiedzi dotyczące ww postępowania:

Pakiet 1

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2-5 strzykawki z pojedynczą skalą, mlecznym tłokiem, z kolorystycznym oznakowaniem na opakowaniu a’100szt oraz z potwierdzoną przez producenta informacją o braku ftalanów w formie oświadczenia?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 2 strzykawkę z rozszerzeniem do 2,5ml?

  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 28,29, 30 i 31 igły o długości 88mm?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 36 golarki dwuostrzowe medyczne z grzebykiem?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 1. Pakiet nr 5, pozycja nr 1,2- czy zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki)?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 1. Pakiet nr 5, pozycja nr 2 – czy zamawiający oczekuje, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii?

Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SIWZ.

 

 

 

Przetarg nieograniczony nr 2/2020 „Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 2/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę:

Dostawa asortymentu medycznego jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

 1. Cena – 60 %
 2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 4.03.2020 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 4.03.2020 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 2.04.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 24.02.2020 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- ju

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

umowa projekt

RODO-dost as med ju

Oświadczenie-RODO ju

Załącznik nr 1- oferta- ju

zalacznik 3

załącznik nr 5- oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6

Pyrzyce pakiet-nr-1

Pyrzyce pakiet-nr-2

Pakiet-nr-3-materiały sterylne

Pakiet-nr-4-różne

Pakiet nr 5-asort. med. j.u.- wkłady do ssaka

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego nr 1/2020 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

Tel. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 1/2020 .

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.

Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 1/2020 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup gazów i tlenu medycznego.

Termin wykonania zamówienia – 3 lata od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 1. Kukuła Marian-Kierownik GT

 2. Piskorz Halina – Apteka Szpitalna

 3. Alicja Sówka – Apteka Szpitalna

 1. Bożena Wyciszkiewicz-pracownik Działu zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryterium oceny ofert:

 • cena- 60%

 • termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce-sekretariat.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2020 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu 27.02.2020 r. o godzinie 11°°.

Termin związania ofertą (30 dni) do dnia 27.03.2020 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 18.02.2020 r.

 

Dokument- ogłoszenie o przetargu na najemzbiornika na tlen

SIWZ-zakup tlenu

Dokument- umowa najmu

Dokument- umowa na dostawę gazów w stanie ciekłym-

RODO-zakup gazów

Załącznik nr 1- oferta- zakup tlenu

zalacznik 3-gazy

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-gazy

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1- GAZY

załącznik nr 7-gazy

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1-tlen medyczny