Rejestracja on-line

Aktualności

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2019 na dostawę implantów.

Pyrzyce, dnia 21.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2019 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

 1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

    • ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 36.385,20 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

 • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 136.954,80 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 18.10.2019 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 14/2019 na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

 1. Skamex Sp. z o.o. Sp.K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 łódź.

Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 152.247,60 zł brutto.

(słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych 60/100).

Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 56.173,20 zł brutto

(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 20/100).

Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 45.765,00 zł brutto.

(słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych).

Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 64.314,00 zł brutto.

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czternaście złotych).

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2019 na dostawę środków dezynfekcyjnych

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

BGŻ S. A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 17/2019.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 17/2019 na dostawę:

środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:

 1. CENA- 60%

 2. Termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert– Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert 28.10.2019 r. godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert 28.10.2019 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą– 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 26.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 18.10.2019 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie śr. dezynfekcyjne

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

RODO – środki dez

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez

załącznik nr 6-środki dez

Załącznik nr 7 – Oświadczenie-RODO

Pakiet nr 1

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Pyrzyce, dnia 16.10.2019 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 15/2019 na DOSTAWĘ IMPLANTÓW.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. oferta nr 1 – MEDGAL Sp. z o.o. ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżno.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 33.690,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 36.385,20zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

 1. Oferta nr 2 – Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 126.810,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 136.954,80 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 279.768,60 zł na całość przedmiotu zamówienia (4 pakiety) (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 60/100).

Pakiet nr 1 – 143.819,82 zł

Pakiet nr 2 – 57.888,00 zł

Pakiet nr 3 – 47.374,20 zł

Pakiet nr 4 – 30.686,58 zł