Aktualności

Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę: „implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2,74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227

NR KONTA: BGŻ S.A. o/o Pyrzyce

19203000451110000002222130

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 15/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 15/2019 na dostawę:

implantów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

  1. Olczak Danuta- Oddziałowa Bloku operacyjnego.

2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

  1. Cena – 60 %
  2. Termin dostawy – 40 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert- 16.10.2019 r. godz. 10.30.

Termin otwarcia ofert – 16.10.2019 r. godz. 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 14.11.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pyrzyce, dnia 7.10.2019 r.

SZPITAL POWIATOWY-ogłoszenie- implanty

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-implanty

RODO-implanty

umowa-projekt implanty

Załącznik nr 1 do SIW1-implanty

zalacznik 3-dostawa implantów

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-implanty

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-implanty

załącznik nr 7-implanty

Załącznik nr 8 – Oświadczenie-RODO

pakiet nr 1-implanty i narzędzia artroskopowe

pakiet nr 2- zestawy i narzędzia

pakiet nr 3 – wkręty, groty, druty (1)

pakiet nr 4-siatki przepuklinowe, wosk kostny

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku, znak sprawy: 14/2019

Przetarg nieograniczony nr 14/2019 na dostawę ,,artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

Pyrzyce, dnia 01.10.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 13/2019 na dostawę artykułów żywnościowych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

        • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – „ZBOREK” Z. Kusiak, M. Kusiak Spółka Cywilna Przecław 150, 72-005 Przecław.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 8.485,35 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 48.000,56 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 66.946,32 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 100 pkt.

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – „MADAR” Dariusz Wartal ul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 130.958,10 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.

Razem – 100 pkt.

III. Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

66-432 Baczyna

Pakiet nr 1

Cena – 53,16 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 93,16 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 39,04 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 79,04 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 31,15 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 71,15 pkt

2

Hurtownia Warzyw i Owoców „PIOTREX”

Żaneta Żmudzka

ul. M. Konopnickiej 11a

77-200 Miastko

Pakiet nr 1

Cena – 46,92 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 86,92 pkt

PAKIET NR 2

Cena – 55,94 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 95,94 pkt

PAKIET NR 3

Cena – 56,26 pkt

Termin załatwienia reklamacji – 40 pkt

Razem – 96,26 pkt