Aktualności

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2020 na dostawę leków.

Pyrzyce, dnia 5.03.2020 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 3/2020 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

 1. Czy Zamawiający zezwala na wycenę leków w opakowaniu zawierającym inną ilość sztuk (np. tabletek, kapsułek, ampułek, fiolek) niż podana przez Zamawiającego, a ilość opakowań odpowiednio przeliczyć tak, aby liczba sztuk była zgodna z SIWZ? Umożliwi to złożenie oferty atrakcyjniejszej pod względem ekonomicznym.

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych
  w przypadku występowania na rynku opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek,
  ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?

Odpowiedź- pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę.

 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki lub mg? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę, mg, ml etc netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odpowiedź – TAK.

 1. W zadaniach składających się na opis przedmiotu zamówienia zamawiający wskazał nazwy oznaczonych rodzajów produktów leczniczych. Jednakże dla każdego z nich istnieją odpowiedniki zarejestrowane w Polsce dla tych samych wskazań, co produkty wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co oznacza, iż świetle ustawodawstwa dotyczącego leków spełniają te same wymagania. Tym samym stanowią produkty w pełni równoważne, mogące być przedmiotem oferty równoważnej w rozumieniu art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych. Niestety w specyfikacji istotnych warunków zamówienia brak jednoznacznego zapisu w tej kwestii. Dlatego też mając na uwadze art. 29 ust. 2 Prawa zamówień publicznych prosimy o rozszerzenie opisu przedmiotu zamówienia o możliwość zaoferowania produktów równoważnych.

Odpowiedź-TAK, oprócz pozycji nr 10 – KETONAL amp.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę leku pakowanego po 4 szt / worki w zadaniu 1, pozycja 1?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci fiolki w zadaniu 1, pozycja 6?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy zamawiający dopuści wycenę preparatu w postaci kapsułki w zadaniu 1, pozycja 13?

Odpowiedź-TAK.

 1. Prosimy o wydzielenie pozycji 11 z zadania 1. Jest to preparat na jednorazowe zezwolenie Ministra Zdrowia.

Odpowiedź-zamawiający wydziela z pakietu nr 1 pozycję nr 11 (Pental Sodium) i tworzy nowy pakiet nr 1a.

 1. Czy w przypadku, jeżeli żądany przez Zamawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji a nie ma innego leku równoważnego, którym można by go zastąpić należy wycenić ten lek podając ostatnią cenę sprzedaży oraz uwagę o jego braku czy nie wyceniać go wcale?

Odpowiedź-podając ostatnią cenę.

odpowiedzi nr 1 z dnia 5.03.2020

PAKIET Nr 1 – LEKI RÓŻNE

PAKIET NR 1a-leki rózne

Przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na : „DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

SZPITAL POWIATOWY

UL. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 3/2020.

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 3/2020 na :

DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 1. Halina Piskorz – pracownik Farmacji.
 2. Sówka Alicja – mgr farmacji

3. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert –17.03.2020 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert – 17.03.2020 rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 15.04.2020 rok.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pyrzyce, dnia 4.03.2020 r.

ogłoszenie o przetargu-apteka

RODO-leki

Umowa – dostawa leków

SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta-apteka

zalacznik 3 – leki apteka

załącznik nr 5-leki

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-leki

załącznik nr 7-leki

załącznik nr 8-Oświadczenie-RODO- apteka

PAKIET Nr 1 – LEKI RÓŻNE

PAKIET Nr 2 – HEPARYNY DROBNOCZĄSTECZKOWE-ENOXAPARIN SODIUM (1)

PAKIET Nr 3 – leki kardiologiczne

PAKIET Nr 4 Albuminy

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Pyrzyce, dnia 04.03.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 2/2020 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku..

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

 1. Oferty złożyły następujące firmy:

  1. Oferta nr 1 – Beryl Med Poland Sp. z o.o. ul. Złotej Jesieni 58, 05-410 Józefów.

PAKIET NR 5

Kwota netto złożonej oferty – 4.300,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 4.644,00 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 2 – Bialmed Sp. z o.o. ul. płk. Leona Silickiego 1, 12-200 Pisz.

PAKIET NR 1

Kwota netto złozonej oferty – 76.430,50 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 82.873,44 zł

PAKIET NR 2

Kwota netto złożonej oferty – 38.858,70 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 41.967,39 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

 1. Oferta nr 3 – MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11 C, 78-320 Połczyn Zdrój.

PAKIET NR 3

Kwota netto złożonej oferty – 31.460,30 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 33.977,12 zł

PAKIET NR 4

Kwota netto złożonej oferty – 59.813,80 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 64.598,90 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 228.008,32 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiem złotych 32/100).

Pakiet nr 1 – 82.001,34 zł

Pakiet nr 2 – 35.638,60 zł

Pakiet nr 3 – 33.199,52 zł

Pakiet nr 4 – 72.416,86 zł

Pakiet nr 5 – 4.752,00 zł