Dotyczy: postępowania przetargowego nr 22/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Zakład przetwórstwa Mięsnego Kowalczyk Eugeniusz, ul. Stargardzka 55, 74-200 Pyrzyce.

Oferta w.w Wykonawcy jest ofertą korzystną cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ- uzyskała ilość punktów 100 pkt. W pakiecie nr 1- wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, wędliny. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1- 84.919,35 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewiętnaście złotych 35/100).

Jednoczeście zamawiający informuje, że zostały złożone oferty przez następujących Wykonawców:
1. Zakład Przetwórstwa Mięsnego Izabela i Zbigniew Grabowscy Sp.J. Ościęcin 32, 72-300 Gryfice. Została złożona oferta na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 95.958,60 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 60/100).
2. MADAR Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin. Złożono ofertę na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 87.883,73 zł (słownie: osiemdziesiat siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote 73/100).
3. KAMIL Sp. zo.o. ul. Kard. Wyszyńskiego 14, 70-201 Szczecin. Złożono ofertę na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 102.028,15 zł (słownie: sto dwa tysiące dwzdzieścia osiem złotych 15/100).

Nie zostały złożone żadne oferty na Pakiet nr 2- warzywa, pakiet nr 3 – owoce, pakiet nr 4 – jaja, pakiet nr 5 – inne tłuszcze, pakiet nr 6 – mleko i produkty mleczne.