Dotyczy: postępowania przetargowego nr 20/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że została zawarta umowa dotycząca ww postępowania z następującym Wykonawcom:

1. Sodexo Pass Polska Sp. z o.o.
ul. Kłobucka 25
02-699 Warszawa
Kwota brutto – 105.420,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy czterysta dwadzieści złotych).