Dotyczy: postępowania przetargowego nr 19/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę środków dezynfekcyjnych wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – „Shobu-Kan” Jarosław Prządka, ul. Daleka 8, 73-110 Stargard Szczeciński.

Oferta w.w Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w dniu 19.11.2010 r., jest to oferta , która spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Kwota brutto wybranej oferty w Pakiecie nr 1- 22.968,95 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 95/100). Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2- 31.858,61 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 61/100). Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 37.805,30 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych 30/100). Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.