Dotyczy: postępowania przetargowego nr 19/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. „Shobu-Kan”
Jarosław Prządka
ul. Daleka 8
73-110 Stargard Szczeciński
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 22.968,95 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych 95/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 31.858,61 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 61/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3-37.805,30 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych 30/100).