Dotyczy: postępowania przetargowego nr 21/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów medycznych jedorazowego użytku wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Skamex, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Oferta w.w Wykonawcy jest jedyną ofertą w pakiecie nr 4 złożoną w dniu 24.11.2010 r., jest to oferta korzystna cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ- uzyskała ilość punktów 100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty 13.867,20 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 20/100).

OFERTA NR 2 – Bialmed Sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 83.551,77 zł ( słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden złotych 77/100). Ilość uzyskanych punktów w pakiecie nr 3- 100 pkt.

OFERTA NR 4 – CZMiW Centrowet-Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 8.478,48 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta siedemdziesiat osiem złotych 48/100). Ilość uzyskanych punktów- 100 pkt.

OFERTA NR 5 – Rexomed Sp. z o.o. ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 8.600,31 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych 31/100). Ilość uzyskanych punktów – 100 pkt.

Jednocześnie zamawiający informuje, że złożono następujące oferty:

1.Oferta nr 2- Bialmed z siedzibą w Biała Piska. Złożono ofertę na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 11.394,38 zł. Ilość uzyskanych punktów – 75,48 pkt.
Pakiet nr 2 z kwotą brutto – 10.003,02 zł. Ilość uzyskanych punktów- 84,76 pkt.
2. Oferta nr 3 – G.C.Z.M. Zarys Sp. zo.o. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze.
Złożono ofertę na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 12.823,41 zł. Ilość uzyskanych punktów- 67,07 pkt.
Pakiet nr 2 z kwotą brutto – 9.047,26 zł. Ilość uzyskanych punktów- 93,71 pkt.
3.Oferta nr 4 CZMiW Centrowet-Cezal z siedzibą w Poznaniu. Złożono ofertę na pakiet nr 1 z kwotą brutto – 11.235,59 zł. Ilość uzyskanych punktów – 76,54 pkt.
Złożono ofertę na pakiet nr 3 z kwotą brutto – 83.574,88 zł. Ilość uzyskanych punktów- 99,97 pkt.