Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2011

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utylizacje odpadów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HYGEA Czesłąw Golik, ul. Szkolna 21, 64-720 Lubasz.

Oferta w.w Wykonawcy jest to oferta korzystna cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ- uzyskała ilość punktów 100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty za 1 kg odpadów 3,43 zł (słownie: trzy złote 43/100).

Jednocześnie zamawiający informuje, że wpłynęły oferty następujących firm:

1. Remondis Medison Sp. z o.o. z siedzibą Bytom- kwota brutto złożonej oferty za 1 kg odpadów – 5,37 zł (słownie: pięć złotych 37/100), oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami RYMED S.C. z siedzibą w Zielonej Górze – kwota brutto złożonej oferty za 1 kg odpadów- 3,49 zł (słownie: trzy złote 49/100) – oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.