Dotyczy: postępowania przetargowego nr 8/2011

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych informuję, że prowadzone przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę implantów w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.