Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 12/2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złozonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę:
Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 25, 02-822 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 179.280,00 zł brutto (slownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiat złotych), złozono jedną korzystną cenowo ofertę.
ofertę nr 2 złożoną przez firmę:
Synthes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 94.305,60 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięć złotych 60/100), złożono jedną korzystną cenowo ofertę.
ofertę nr 3 złozoną przez firmę:
Arthrex polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 wynosi: 36.218,88 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych 88/100), złozono jedną korzystną cenowo ofertę.
ofertę nr 4 złożoną przez firmę:
Comesa Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 wynosi: 231.660,00 zł brutto (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych), złożono jedną korzystną cenowo ofertę.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 wynosi: 21.924,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote), złozono jedną korzystną cenowo ofertę.
ofertę nr 5 złożoną przez firmę:
Smith&Nephew Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 wynosi: 83.408,40 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące czetrysta osiem złotych 40/100), złozono jedną korzystną cenowo ofertę.

II. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III.Nie odrzucono żadnej oferty.