Postępowanie na dostawy:„MATERIAŁU SZEWNEGO I STAPLERÓW ORAZ RÓŻNE MATERIAŁY MEDYCZNE” Znak sprawy: 13/2014

pital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – pakiet nr 4
Czy Zamawiający oczekuje klipsów tytanowych do klipsownicy Hemoclip Plus?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – SIWZ rozdz. VII pkt. 10
W rozdz. VII pkt. 10 Zamawiający wymaga załączenia do oferty oświadczenia dot. posiadania stosownych atestów i zezwoleń na stosowanie w chirurgii Jednostek Służby Zdrowia w Polsce , natomiast w pkt 5 i 8 w/w rozdz. jest wymóg, aby załączyć oświadczenie dot. posiadania dokumentów dopuszczających oraz deklarację zgodności CE.
Z uwagi na powyższe wnosimy o ujednolicenie zapisów i potwierdzenie, że Zamawiający uzna za wystarczające do spełnienia wymagań rozdz. VII pkt. 5,8, 10 dołączenie do oferty właściwych kompletnych dokumentów dopuszczających do stosowania na terenie Polski i Krajów Unii Europejskiej w zależności od klasyfikacji wyrobów medycznych – zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r tj.
-dla klasy IIb i III zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego , certyfikatu CE oraz deklaracji zgodności z numerem jednostki notyfikowanej
-dla wyrobów klasy I deklaracji zgodności oraz zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego
-dla wyrobów klasy IIa ,I sterylnej i I z funkcją pomiarową : certyfikatu wraz z deklaracją zgodności oraz zgłoszenie lub powiadomienie do rejestru wyrobu medycznego

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – SIWZ rozdz. VII pkt. 4
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji, zezwolenia lub licencji. Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych oraz ze stanowiskiem Wydziału Kontroli Wytwórców i Produktów Medycznych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,nie są wymagane specjalne koncesje, zezwolenia ani licencje na podjęcie dziłalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
Ponieważ przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wykreślenie w/w punktu ze SIWZ lub dopuszczenie do złożenia oświadczenia o braku konieczności posiadania koncesji.

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – § 2 ust. 2 wzoru umowy
Biorąc pod uwagę planowaną zmianę podatku VAT wnosimy o modyfikację § 2 ust. 2 na:
„Zmiana stawki podatku Vat nie wpływa na zmianę cen netto zawartych w umowie.”
Obciążanie Wykonawcy negatywnymi skutkami zmiany stawek VAT stanowi nieuprawnione obniżenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, naruszając zasadę równowagi ekonomicznej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, skutkującą zmianą umowy w stosunku do oferty, co stoi w sprzeczności z prawem zamówień publicznych.

Odpowiedź- NIE.

5. Pytanie – § 4 ust. 2 wzoru umowy
Prosimy o określenie terminu dostawy na min. 5 dni roboczych. Sprzęt będziemy dostarczać jak najszybciej i może to nastąpić nawet w terminie krótszym niż powyższy, niemniej jednak rzeczywiste warunki to : odbiór przesyłki z magazynów, rozpakowanie i wysyłka do klienta.

Odpowiedź-NIE.

6. Pytanie – § 4 ust. 3 wzoru umowy
Należy nadmienić, iż wskazany w w/w postanowieniu umownym termin 3dni na rozpatrzenie przez Wykonawcę reklamacji i dostarczenie towaru wolnego od wad jakościowych bądź ilościowych jest z obiektywnych przyczyn (logistyka i transport) terminem zbyt krótkim, co w praktyce może prowadzić do niemożliwości wywiązania się przez Wykonawcę z nałożonego obowiązku.
Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie przedmiotowego terminu do 5 (siedmiu) dni tj. 2 dni
na rozpatrzenie reklamacji i 3 dni na dostawę towaru wolnego od wad.

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – § 4 ust. 4 wzoru umowy
Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 4 ust. 4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [………………. „z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”
Zaproponowane przez Zamawiającego warunki powodują znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron a pozostawienie niezmienionego zapisu sprawia, że strony umowy nie będą równoprawne, gdyż Zamawiający za nieterminowość w płatnościach zapłaci Wykonawcy odsetki jedynie w wysokości ustawowej. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź- NIE.
8. Pytanie – § 5 ust. 2 wzoru umowy
Dotyczy paragrafu 5 ust.2 wzoru umowy zawierającego informacje:
„Wykonawca za każdą wadliwą dostawę, zapłaci karę w wysokości 10% wartości wadliwej dostawy”. Dostarczane przez nas wyroby są z reguły zapakowane sterylnie. Jeżeli zdarzyłoby się dostarczyć Państwu towar, który zawierałby wady jakościowe, należy Dostawcę zobligować do natychmiastowej wymiany towaru na wolny od wad, a nie karać go tak wysokimi karami „10% wartości wadliwej dostawy” za coś, czemu nie mógł zapobiec w chwili wysyłki.
Jest oczywiste, że zdarzyć się mogą przypadki, w których pomimo podjęcia wszelkich starań i środków należyte wykonanie umowy nie będzie możliwe. Dość wskazać w tym miejscu na możliwość awarii środka transportu, za pomocą którego towar jest przewożony, możliwość zablokowania dróg, itp. Z uwagi na powyższe wnioskujemy o zmianę zapisu i zmniejszenie wysokości kar umownych do wysokości 0,1%.

Odpowiedź- NIE.

9. Pytanie – pakiet nr 1 poz. nr 45-49- zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-NIE.

10. Pytanie – pakiet nr 1 poz. 53-54, 56- czy zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 48 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź-TAK.

11. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 25 – czy zammawiajacy dopuści w w/w pozycjach szew z igłą 40mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź – TAK.

12. Pytanie – pakiet nr 2 poz. 26 – zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź-NIE.

13. Pytanie – pakiet nr 3 – czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 dla pozycji nr 8 stapler okrężny o średnicy główki 32 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź- NIE

14. Pytanie – czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 dla pozycji nr 9 stapler liniowy z nożem o linii szycia 80 mm oraz wysokości zszywki 3,8 mm?

Odpowiedź- NIE

15. Pytanie – pakiet nr 4 – prosimy o doprecyzowanie jakiego rozmaru klipsów tytanowych zamawiający oczekuje.

Odpowiedź- ML (Medium Large)

16. Pytanie – pakiet nr 4 – prosimy o informację z klipsownicą jakiej firmy mają być kompatybilne klipsy tytanowe bądź czy zamawiający oczekuje użyczenia klipsownicy.

Odpowiedź- Zamawiający oczekuje użyczenia klipsownicy.