Przetarg nieograniczony nr 7/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce.
Dyrekcja Szpitala Powiatowego, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony nr 7/09 , którego przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa gazów dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Termin wykonania zamówienia – 1 rok od daty zawarcia umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Kukuła Marian-Kierownik GT
2. Bożena Wyciszkiewicz-pracownik Działu zamówień publicznych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryterium oceny ofert:
– cena- 100%.
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce-sekretariat.
Termin składania ofert do dnia 02.06.2009 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu 02.06.2009 r. o godzinie 11°°.
Termin związania ofertą (30 dni) do dnia 01.07.2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:

zalacznik_nr3
zalacznik_nr1
umowa_dzierzawy
umowa
siwz
pakiet_nr1