Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 5/2017 na dostawę materiałów operacyjnych jednorazowego użytku, zestawy i narzedzia zabiegowe.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującemu Wykonawcy:

1. Skamex Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Kwota brutto wybranej oferty – 254.652,12 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 12/100).