Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

  Cena wybranej oferty brutto wynosi: 314.033,76 zł.

  Ilość uzyskanych punktów za cenę – 100 pkt.

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

    III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA

ul. Harcerska 15

45-118 Opole

Cena – 99,58 pkt

2

ENERGA-OBRÓT SA

Aleja Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Cena – 94,75 pkt