OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 4/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 4/2018 na dostawę:

„środków dezynfekcyjnych”

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Kryterium oceny ofert:
1. CENA- 60%
2. Termin dostawy – 40%
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 18.04.2018r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert- 18.04.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą- 30 dni od daty otwarcia ofert tj. 17.05.2018r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

zalacznik 3- środki dezynfekcyjne

Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-śr. dez.

załącznik nr 6-środki dez.

przetarg na środki dezynfekcyjne SIWZ

Umowa dostawy- środki dezynfekcyjne

pakiet-nr-1