OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 5/2018.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY NR 5/2018.

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 5/2018 na dostawę:

„artykułów medycznych jednorazowego użytku”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów jest:
1. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.
Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60 %
2. Termin dostawy – 40 %
Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 16.05.2018 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 16.05.2018 r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 14.06.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pakiet nr 2 – Higiena pacjenta (1)

Pakiet nr 5 -system-do-uzyskiwania-krwi i pomiaru ciśnienia-po-zabiegu-operacyjnym

Pakiet nr 6 – materiały medyczne różne

pakiet-nr-3-podkłady-absorpcyjne

SZPITAL POWIATOWYSIWZ medyczny sprzęt jednorazowego użytku

zalacznik 3-as. med. j. u.

Załącznik nr 1 do SIW1-dost. as. med. j.u.

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-as. jed. użytku

załącznik nr 6-as. med. jednorazowego użytku

Dokument- umowa- j.u.

Pakiet nr 1 – Rękawice

Pakiet nr 4 – kaniule