Przetarg nieograniczony nr 21/09

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2. Ogłasza przetarg nieograniczony nr 21/09 na dostawę: „Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Kaczmarek Tadeusz.

Kryterium oceny ofert:

– CENA – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 26.11.2009 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert –   26.11.2009 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 25.12.2009 r.
Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od podpisania umowy.
Wpłata wadium- do dnia 26.11.2009 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Niezbędne załączniki:
Pakiet nr 1-wdliny drób, mięso wieprzowe, mięso wołowe
Pakiet nr 2
Pakiet nr 3
Pakiet nr 4
Pakiet nr 5
Pakiet nr 6-mleko i produkty mleczne
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NR 21
UMOWA-projekt- kuchnia
zalacznik 3
Załšcznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia
Załšcznik nr 5 O�wiadczenie-kuchnia