Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 7/2018 na wykonywanie przeglądów technicznych i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 (stały nadzór techniczny) wynosi – 4.859,48 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 48/100).

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” S.C. Eugeniusz Twór, Tadeusz Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 (stały nadzór techniczny) wynosi – 214.905,60 zł
(słownie: dwieście czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych 60/100)

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.

3. OLTECH Sp. z o.o. ul. H. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 (stały nadzór techniczny) – 12.754,51 zł
(słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote 51/100).

Czas reakcji serwisu – 72 godziny.

4. ANMEDIQ S.C. ul. Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 3.456,30 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 30/100).

Czas reakcji serwisu – 24 godziny.