Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 9/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako Zamawiający informuje, że odrzuca ofertę w pakiecie nr 1-antybiotyki złożoną przez firmę Neuca S.A. ul. Szosa Bydgoska 58 z siedzibą w Toruniu zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Firma Neuca S.A. z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferowała produkt o nazwie Taromentin, który zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego nie posiada trwałości przygotowanego roztworu co najmniej 3 godziny w temperaturze pokojowej, a taki wymóg został postawiony przez Zamawiającego w odpowiedziach z dnia 31.07.2018 r, które stanowią integralną część SIWZ. Ponadto, Wykonawca Neuca S.A z siedzibą w Toruniu w pakiecie nr 1 pozycja nr 1 zaoferował niezgodną z SIWZ ilość produktu.