Dotyczy: post. przetargowego nr 21/09

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że na podstawie art. 94 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych- jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny
W związku z powyższym zamawiający udzielił zamówienia na pakiet nr 1 (wędliny, mięso wieprzowe, mięso wołowe, drób) Wykonawcy – Zakład Przetwórstwa Mięsnego OZIMEK, ul. Usługowa 1A, 73-110 Stargard Szczeciński.
Kwota brutto wybranej oferty wynosi 115.032,96 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy trzydzieści dwa złote 96/100)