OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 13/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce
ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2018 na dostawę:
„materiałów operacyjnych i bielizny ochronnej jednorazowej”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.
Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.
Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Tadeusz Kaczmarek – kierownik działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel. (091) 5702-573 wew. 266.
2. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219
Kryterium oceny ofert:
cena – 60%
termin dostawy – 40%
Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert – do 9.10.2018 r. do godziny 10.30.
Otwarcie ofert w dniu – 9.10.2018 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 7.11.2018 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

UMOWA-projekt-materiały operacyjne

zalacznik 3- mat. oper.

załączni, nr 8 – Oświadczenie-RODO-dostawa mat. ope.

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej

załącznik nr 6 -oświadczenie art. 24 ust. 1-mat. oper.

załącznik nr 7-mat. oper.

RODO-dostawa mat. op.

SZPITAL POWIATOWY- SIWZ-materiały ooeracyjne

Pakiet nr 1 – materiały operacyjne

PPAKIET NR 2- Bielizna ochronna jednorazowa

PAKIET NR 3 -materiały operacyjne.xls