OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 14/2018

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 14/2018 na :

„DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH”

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Sara Tomaszewska-Pawłowska – Technik farmaceuta 91 5702573 wew.279
2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych 91 5702573 wew. 266.

Kryterium oceny ofert:

-cena – 60 %
-termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach
Termin składania ofert – 8.01.2019 rok godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 8.01.2019 rok godzina 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty otwarcia ofert- 8.03.2019rok.
Wpłata wadium – do dnia 8.01.2019 r.

Ogłoszenie o postępowaniu przetargowym jest udostępnione na stronie https://simap.europa.eu nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE – 2018/S 231-529003.
SIWZ wraz z wszystkimi załącznikami znajduje się po adresem: https://platformazakupowa.pl