ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 4.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 4.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Do oferty należy dołączyć próbki wymienionych produktów w załączniku nr 2 (pakiet nr 1 i pakiet nr 2) po 1 szt. Próbki będą podstawą do oceny złożonej oferty. Brak próbek uniemożliwi ocenę ofert. Próbki nie podlegają zwrotowi.

Próbki należy złożyć na adres:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych