Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Starce Czarnowo.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1: 41.146,48 zł.
(słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 48/100).
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2: 25.409,09 zł.
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych 09/100).