Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 8/2019 na świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, dzierżawa pojemników – odbiór odpadów medycznych dwa razy w tygodniu.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca musi posiadać decyzję/pozwolenie na unieszkodliwianie odpadów?

Odpowiedź-NIE, ale musi mieć zawartą umowę z innym podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia w tym zakresie.

2. Pytanie – czy Wykonawca musi posiadać decyzję na transport odpadów medycznych zakaźnych?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – w rozdziale III SIWZ tj Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający pisze o dzierżawie pojemników w związku z tym prosimy o doprecyzowanie: ile sztuk i jak dużych pojemników Zamawiający oczekuje od Wykonawcy?

Odpowiedź- 660 l – 8 szt. oraz 240 l – 2 szt. z oznakowaniem kodowym odpadu.