OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr 9/2019

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2.
Ogłasza przetarg nieograniczony nr 9/2019 na dostawę:
„Artykułów żywnościowych do kuchni Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”
Formularz zawierający SIWZ i wszystkie załączniki będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala- www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
1. Skowrońska Beata
2. Małgorzata Nadolna

Kryterium oceny ofert:

CENA – 60%
TERMIN ZAŁATWIENIA REKLAMACJI – 40%

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, sekretariat.
Termin składania ofert – 24.06.2019 r. godzina 10.30.
Termin otwarcia ofert – 24.06.2019 r. godzina 11°°.
Termin związania ofertą – 23.07.2019 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w SIWZ. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Pakiet nr 6 – przetwory zbozowe, towary sypkie

RODO-kuchnia

SPECYFIKACJA-żywność

zalacznik 3-żywność

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy-kuchnia

Załącznik nr 5 Oświadczenie-kuchnia

załącznik nr 6 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej-żywność

załącznik nr 7 -żywność

Załącznik nr 8- oświadczenie o obowiązku informacyjnym

Pakiet nr 2-mleko i produkty mleczne

pakiet nr 5-zupy w proszku, sosy w proszku, przyprawy, przetwory kon.

Pakiet nr 1 – jaja

Pakiet nr 3 – inne tłuszcze

Pakiet nr 4-ryby

Pakiet nr 7 – czekolada mleczna

Pyrzyce UMOWA-projekt- żywność (1)