OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 12/2019.

SZPITAL POWIATOWY

  1. JANA PAWŁA II 2, 74-200 PYRZYCE

TEL. (091) 5702-573. FAX (091) 5793-227

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR  12/2019.

 

Zamawiający: Szpital Powiatowy , ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce ogłasza przetarg nieograniczony Nr 12/2019 na :

 

DOSTAWĘ  LEKÓW DO APTEKI SZPITALA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

  1. Sara Tomaszewska Pawłowska-pracownik apteki.
  2. Tadeusz Kaczmarek- Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 

Kryterium oceny ofert:

 

-cena – 60 %

-termin dostawy – 40%

 

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.

Termin składania ofert – 22.08.2019 rok godzina 10.30.

Termin otwarcia ofert –  22.08.2019  rok godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od daty otwarcia ofert- 20.09.2019 rok.

Wpłata wadium – 22.08.2019 r.

 

 

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy-prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie SIWZ.

 

SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na stronie internetowej Szpitala

www.szpital.pyrzyce.net.pl

 

 

Pyrzyce, dnia 9.08.2019 r.

pobierz – załączniki