dotyczy: Dostawa implantów
Znak sprawy: nr 11/2019

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. dot. Rozdziału VI SIWZ:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokładne wskazanie, które z wymienionych dokumentów / oświadczeń Wykonawca ma złożyć wraz z ofertą, a które wymagane będą do złożenia przed udzieleniem zamówienia dla oferenta, którego oferta zostanie najwyżej oceniona?

Odpowiedź- wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ oprócz załącznika dotyczącego grupy kapitałowej.

Pytanie 2. dot. § 6 projektu umowy:
Mając na względzie zasady współżycia społecznego tym samym zasadę równości stron jaką Zamawiający powinien kierować się podczas przygotowywania umów z zakresu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prosimy o dodanie do projektu umowy poniższego zapisu:

Wykonawca zobowiązuje się do niewstrzymywania dostaw towaru do czasu zapłaty zobowiązań Szpitala, nie dłużej jednak niż 60 dni liczonych od dnia upływu terminu płatności wynagrodzenia. Skorzystanie przez Wykonawcę z możliwości, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga uprzedniego złożenia Szpitalowi oświadczenia w tym przedmiocie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia ze dokonanie dostawy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.

Odpowiedź- NIE.

Pytanie 3. dot. § 7 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, czy Zamawiający zgodzi się na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie adresu email, na który faktury mają być wysyłane.

Odpowiedź- TAK, adres mail – sekretariat@szpital.pyrzyce.net.pl.

Pytanie 4. dot. § 7 ust. 4 projektu umowy:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisu ww. paragrafu tak by w momencie zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegała cena brutto przy zachowaniu ceny netto.
Proponowana zmiana nie stanowi dla Wykonawcy zysku, a jedynie jest wyrazem odprowadzenia należnego podatku. Przy obecnym stanie prawnym nie jesteśmy w stanie przewidzieć ryzyka związanego ze zmianą stawki VAT, a tym samym skalkulować odpowiednio ceny. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

Odpowiedź- NIE.