Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 9/2010

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Pytanie -pakiet nr 2 pozycja nr 1- czy zamawiający dopuści kaniule do żył 0,6 dla noworodków bez portu sterylizowane tlenkiem etylenu, tak jak obecnie stosowany, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

2. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 2,3,4- czy zamawiający dopuści kaniule w jednostce G (Gauge) ocecnie stosowanej?

Odpowiedź- TAK.

3. Pytanie – pakiet nr 2 pozycja nr 5- czy zamawiający w pozycji nr 5 miał na myśli zawór bezigłowy przezroczysty, nie zwierający lateksu, posiadający gładką dwudzielną membranę silikonową nie zwierającą w swojej budowie części metalowych możliwość toczenia lipidów z przepływem minimum 500 ml/min tak jak obecnie stosowany?

Odpowiedź- TAK.

4. Pytanie – pytania dotyczące umowy i SIWZ- prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 2 pkt. 2 na zapis o brzmieniu:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar na własny koszt i odpowiedzialność do magazynu zamawiającego w Pyrzycach na podstawie zamówień przekazywanych przez Zamawiającego faxem lub telefonicznie potwierdzonych pisemnie.

Odpowiedź- TAK.

5. Pytanie – prosimy o zmianę zapisu we wzorze umowy w § 9 pkt. 1 ust. Na zapis o brzmieniu:
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości:
– 10% wartości towaru niezrealizowanej części umowy-w przypadku odstąpienia przez zamawiającego z przyczyn leżącej po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź-TAK.

6. Pytanie -prosimy o dodanie zapisu we wzorze umowy w § 8 pkt. 2- „Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu w dniu swkładania ofer”.

Odpowiedź- NIE.

7. Pytanie – czy w związku z dopuszczeniem przez zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy pakiet z osobna uprzejmie prosimy o wyrażenie zgody przez zamawiającego na wprowadzenie w treści umowy obejmującej wszystkie pakiety, w ramach których konkretnemu wykonawcy zostało udzielone zamówienie, poniższego zapisu: „realizacja każdego z pakietów z osobna ma charakter samodzielnego zobowiązania stron”.

Odpowiedź-NIE.

8. Pytanie – czy zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

Odpowiedź- TAK.

9. Pytanie – czy zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom zamawiającego wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedź-TAK.