Przetarg nieograniczony nr 13/2010

Zamawiający: Szpital Powiatowy w Pyrzycach ogłasza przetarg nieograniczony nr 13/2010 na dostawę:
„Leków do apteki Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Mordas Grażyna- kierownik Apteki Szpitala.
2. Bożena Wyciszkiewicz- pracownik działu zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena – 100 %

Miejsce składania ofert- Szpital Powiatowy w Pyrzycach- sekretariat.
Termin składania ofert- 27.08.2010 r. godz. 10.30.
Termin otwarcia ofert – 27.08.2010r. godz. 11°°.
Termin związania ofertą 60 dni od daty terminu składania ofert.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

PAKIET 7 leki przeciwbólowe i przeciwzapalne
PAKIET 8 leki przecwkrwotoczne i witaminy
PAKIET 9 LEKI
PAKIET 10 leki psychotropowe
PAKIET 11 preparaty do użytku zewnętrznego
PAKIET 12 insuliny
PAKIET 13 środki narkotyczne
PAKIET 14 antybiotyki
PAKIET 15 leki różne
PAKIET 16 preparaty krążeniowe
PAKIET 17 paski do badania poziomu cukru
PAKIET 18 preparaty znieczulania miejscowego
PAKIET 19 opatrunki
PAKIET 20 opatrunki
SZPITAL POWIATOWY-SIWZ apteka
Umowa dostawy-załącznik nr 4
zalacznik5[1]
zalacznik 3
Załącznik nr 1 do SIWZ- oferta
PAKIET 1 leki kardiologiczne
pakiet 2 leki hormonalne i inne
pakiet 3 leki gastryczne i rozkurczowe
PAKIET 4 leki pulmonlogiczne i przeciw histaminowe
PAKIET 5 leki uspokajające i przeciwlękowe
PAKIET 6 leki anestezjologiczne