Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów rentgenowskich wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.

Oferta ww Wykonawcy jest to ofertą korzystną cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ- uzyskała w pakiecie nr 1 ilość punktów 100 pkt. Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 44.356,30 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 30/100). Pakiet nr 2 (złożono jedną korzystną cenowo ofertę). Kwota brutto wybranej oferty w Pakiecie nr 2 – 5.115,61 zł (słownie: pięć tysięcy sto piętnaście złotych 61/100).

Jednocześnie Szpital Powiatowy z siedziba w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że złożono ofertę przez Wykonawcę- Skamex Sp. z o.o. Sp. k ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź na Pakiet nr 1 z kwota brutto – 46.814,64 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 64/100).