Dotyczy: postępowania przetargowego nr 11/2010

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo zamówień publicznych, niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie stałego nadzoru technicznego, naprawę i konserwację sprzętu medycznego wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” SC E. Twór, T. Meger, ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice.

Oferta ww Wykonawcy jest jedyną ofertą złożoną w dniu 08.07.2010 r., jest to oferta korzystna cenowo, spełnia wszystkie warunki zawarte w SIWZ. Kwota brutto wybranej oferty za stały nadzór techniczny 132.053,83 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące pięćdziesiąt trzy złote 83/100), kwota brutto wybranej oferty za naprawę i konserwację sprzętu medycznego 78,08 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych 08/100).

Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że nie złożono żadnej ważnej oferty na pakiet nr 10a – zestaw do laparoskopii.