Dotyczy: postępowania przetargowego nr 12/2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczącego ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. Bialmed Sp. z .o.o.
ul. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska

Pakiet nr 1 i pakiet nr 2- kwota ogólna brutto- 49.471,91 zł
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 91/100).