Rejestracja on-line

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów , wkrętów, podkładek, grotów, drutów, siatek przepuklinowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Znak sprawy 16/2020

Pyrzyce, dnia 08.10.2020 r.

Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę implantów , wkrętów, podkładek, grotów, drutów, siatek przepuklinowych dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach, Znak sprawy 16/2020

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pakiet nr 2

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów o średnicy gwintu 3,5mm i średnicy rdzenia 2,4mm zamiast średnicy gwintu 4mm i średnicy rdzenia 2,4mm?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów do kości gąbczastej średnica 6,5mm o dł. całkowitej 25-120mm zamiast dł. 25-140mm?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie wkrętów średnicy 4,5mm o dł. 20-70mm zamiast dł. 20-80mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładki do wkrętów fi 3,5mm o wymiarach 3,7x10mm zamiast fi 7 mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie grotowkrętów Schanza samogwintujących zamiast samowiercących o średnicy od 2,5 do 6mm zamiast od 2 do 6mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaoferowanie drutów Kirschnera o średnicy od 1,0 do 3,0mm i dł. 150; 210; 310mm oraz drutu o średnicy 0,8mm i dł. 70; 150; 210; 310mm zamiast od 1,0 do 2,9mm, długości od 70 do 310mm?

Odpowiedź-TAK.

 1. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pozycja nr 8 dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów Schanza o średnicy od 2,5mm do 6mm zamiast od 2mm do 6mm?

Odpowiedź- TAK.

 1. Czy zamawiający w pzkiecie nr 2 pozycja nr 9 dopuści możliwość zaoferowania drutów Kirschnera o średnicy od 1,00 do 3,00 mm zamiast od 1,0 do 2,9 mm?

Odpowiedź-TAK.

Zapytania do w/w postępowania, dot. zapisów projektu umowy:

 1. Czy Zamawiający doda zapis w §3 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź – TAK.

 1. Czy Zamawiający w §7 ust. 1 zmieni na postanowienie, iż termin zapłaty będzie liczony od dnia wystawienia faktury o ile faktura zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wystawienia?

Określenie terminu zapłaty liczonego od dnia dostarczenia faktury powoduje znaczmy problem z określeniem terminu płatności na fakturze. Zastosowanie proponowanego rozwiązania powoduje, iż w przypadku przesyłek faktury będą dostarczane z jednodniową zwłoką.

Odpowiedź- NIE.Zgodnie z zapisami SIWZ.

 1. Czy Zamawiający dookreśli w §8 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź- TAK.