Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Pyrzyce, dnia 30.10.2020 r.

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 4/2020 na dostawę i zakup Diatermii chirurgicznej dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 – EMED Sp. z o.o. Sp.K. ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz-Kolonia.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 56.004,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 60.582,12 zł

TERMIN DOSTAWY – do 21 dni

Warunki gwarancji – 36 miesięcy

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 62.556,80 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100 ).