Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

Pyrzyce, dnia 19.11.2020 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2020 na dostawę i zakup aparatu USG w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

  • ofertę żłożoną przez firmę – MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa.

Cena wybranej oferty wynosi: 242.999,00 zł brutto.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt,

Ilość uzyskanych punktów za warunki gwarancji – 20 pkt

Razem – 80 pkt