Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Pyrzyce, dnia 24.11.2020 r.

Dotyczy: przetarg nieograniczony nr 21/2020 na dostawę środków dezynfekcyjnych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

  1. Oferty złożyły następujące firmy:

    1. Oferta nr 1 –Bialmed Sp.z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.

PAKIET NR 1

Kwota netto złożonej oferty – 141.670,00 zł

Kwota brutto złożonej oferty – 153.081,02 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 143.938,62 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych 62/100 ).