Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

Pyrzyce, dnia 05.05.2021 r.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2021 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienie dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

  1. Orange Energia Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa,

    Kwota brutto wybranej oferty – 656.197,62 zł

    (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 62/100).