Rejestracja on-line

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

Pyrzyce, dnia 11.08.2021 r.

Dotyczy: postępowanie w trybie podstawowym nr 7/2021 na serwisowanie oraz naprawę sprzętu medycznego.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

  1. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. Tadeusz Meger, Eugeniusz Twór, ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 231.800,05 zł

    (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy osiemset złotych 05/100).

  2. MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.

    Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 9.999,00 zł

    (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).