przetarg w trybie podstawowym nr 11/2020 na dostawę: „materiałów operacyjnych”.

SZPITAL POWIATOWY

Ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

Tel.. (091) 5702-573, FAX (091) 5793-227, Zamówienia 5702-573 wew. 266.

REGON 812657740, NIP 853-14-47-442.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE PODSTAWOWYM NR 10/2021

Zamawiający: Szpital Powiatowy, ul. Jana Pawła II 2, 74-200 Pyrzyce

ogłasza przetarg w trybie podstawowym nr 11/2020 na dostawę:

materiałów operacyjnych”.

Termin realizacji zamówienia: około 12 miesięcy.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej szpitala – www.szpital.pyrzyce.net.pl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  1. Olczak Danuta – Oddziałowa Bloku Operacyjnego tel. (091) 5702-573 wew. 219

Kryterium oceny ofert:

    • cena – 60%

    • termin dostawy – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.

Termin składania ofert – do 13.09.2021 r. do godziny 10.30.

Otwarcie ofert w dniu – 13.09.2021 r. godzina 11°°.

Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert tj. do 12.10.2021 r.

Pyrzyce, dnia 03.09.2021 r.

SZPITAL POWIATOWY- ogłoszenie-mat. operacyjne

SZPITAL POWIATOWY SWZ – materiały operacyjne

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publiczego- dostawa masteriałów operacyjnych

RODO- materiały operacyjne

Załącznik nr 1 do SIWZ-materiały operacyjne

zalacznik 3-materiały operacyjne

załącznik nr 5-dostawa materiałów operacyjnych

załącznik nr 6- oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 7-Oświadczenie-RODO-materiały operacyjne

Załącznik nr 8 – oświadczenie o obowiązku podatkowym-materiały operacyjne

Pakiet nr 1 – materiały operacyjne