Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 10/2021 na dostawę materiałów operacyjnych.

Pyrzyce, dnia 16 .09. 2021r.

Zamawiający:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach

ul. Jana Pawła II 2

74-200 Pyrzyce

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym nr 10/2021 na dostawę materiałów operacyjnych.

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1, złożoną przez wykonawcę :

Ranking złożonych ofert:

Numer oferty

Wykonawca*

Kryterium 1

Cena

Wartość z oferty

Kryterium 1

Cena oferty –

waga 60 %

przyznana punktacja

Kryterium 2

Termin dostawy

Kryterium 2

waga 40 %

przyznana punktacja

Łączna punktacja

1

Skamex Sp. z o.o. Sp.J.

ul. Częstochowska 38/52

93-121 Łódź

Kwota netto – 336.845,00 zł

Kwota brutto – 364.617,60 zł

100 pkt

1 dzień

40 pkt

100 pkt

Informacja o ofertach odrzuconych:

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

  1. nie odrzucono oferty nie dotyczy (nazwa wykonawcy)

Uzasadnienie prawne: ……………………………………………………………………………………… (odpowiednia podstawa odrzucenia z art. 226 ust. 1 ustawy Pzp),

Uzasadnienie faktyczne: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… (opis stanu faktycznego).


Pyrzyce, dnia 16 .09.2021 r.

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu