Ogłoszenia

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 1/2019 na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

1. oferta nr 1 – MERIDA Sp. z o.o. ul. Karkonoska 59, 53-015 Wrocław Oddział Szczecin.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 30.122,02zł
Kwota brutto złożonej oferty – 37.050,10 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złozonej oferty – 13.722,20 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 16.878,31 zł

Do oceny oferty nie złożono próbek.

2. oferta nr 2 – ELTE Sp. z o.o. Kołbacz ul. Warcisława 5B, 74-106 Stare Czarnowo.

Pakiet nr 1

Kwota netto złożonej oferty – 33.452,42 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 41.146,48 zł

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 20.657,80 zł
Kwota brutto złozonej oferty – 25.409,09 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 1 i pakiet nr 2.

3. oferta nr 3 – Centrum Zaopatrzenia „ARKADY” ul. Jagodowa 3, 73-200 Choszczno.

Pakiet nr 2

Kwota netto złożonej oferty – 19.504,60 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 23.990,66 zł

Do oceny oferty zostały złożone próbki na pakiet nr 2.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w wysokości około 67.315,66 zł (słownie:sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta piętnaście złotych 66/100).

ZAPYTANIE OFERTOWE

Szpital Powiatowy w Pyrzycach prosi o złożenie oferty cenowej na dostawę środków czystości i innych artykułów gospodarczych.
Prosimy o złożenie pisemnej oferty cenowej na załączonym formularzu cenowy wraz z wypełnionymi załącznikami.
Termin składania ofert do dnia 4.03.2019 r. do godziny 10.30
Termin otwarcia ofert – 4.03.2019 godzina 11:00 r. na adres:

https://platformazakupowa.pl

Do oferty należy dołączyć próbki wymienionych produktów w załączniku nr 2 (pakiet nr 1 i pakiet nr 2) po 1 szt. Próbki będą podstawą do oceny złożonej oferty. Brak próbek uniemożliwi ocenę ofert. Próbki nie podlegają zwrotowi.

Próbki należy złożyć na adres:

Szpital Powiatowy w Pyrzycach
ul. Jana Pawła II 2
74-200 Pyrzyce
Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postepowania następującym Wykonawcom:

1. Beryl Med LTD ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 5 – 4.644,00 zł
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 81.371,34 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 33.560,14 zł
3. MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 3 – 33.957,89 zł
Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 4 – 64.151,12 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 2/2019 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Beryl Med LTD ul. Sadowa 14 14, 05-410 Józefów.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 4.644,00 zł.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Bialmed Sp. z o.o. ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 81.371,34 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 33.560,14 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt.
Razem – 100 pkt.

ofertę nr 3 złożoną przez firmę –MEDOX Robert Łupicki ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn Zdrój.
Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 33.957,89 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 68 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 64.151,12 zł
Ilość uzyskanych punktów za cene – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 8 pkt
Razem – 68 pkt