Ogłoszenia

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 1 – 28.449,90 zł brutto.
Kwota wybranej oferty w pakiecie nr 2 – 62.586,76 zł brutto.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 18/2017 na dostawę implantów.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 174.636,00 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 58.881,60 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.

II. Na pakiety nr 3 i 4 nie złożono żadnej ważnej oferty.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 18/2017 na dostawę implantów.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – Stryker Polska Sp. z o.o. ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa.
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 161.700,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 1 – 174.636,00 zł zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 54.520,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 2 – 58.881,60 zł

TERMIN DOSTAWY – 1 dzień

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia szacunkową kwotę brutto w pakiecie nr 1 i 2 w wysokości 241.941,60 zł:

Pakiet nr 1 – 181.116,00 zł
pakiet nr 2 – 60.825,60 zł

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 17/2017 na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDOX Robert Łupicki ul. Polna 2B, 78-320 Połczyn Zdrój.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 28.449,90 zł brutto.
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 wynosi: 62.586,76 zł brutto.
Ilość uzyskanych punków za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt
Razem – 100 pkt.