Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1.Mediland Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B/1, 80-278 Gdańsk.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych)

2. Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E. Twór, T. Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.

Kwota brutto wybranej oferty w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych 70/100).

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

I. Wybrano jako najkorzystniejszą:
– ofertę nr 1 złożoną przez firmę – MEDILAND Grażyna Wykland, ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 9 wynosi: 6.027,00 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 20 pkt
Razem – 80 pkt

ofertę nr 3 złożoną przez firmę – Zakład Aparatury Medycznej „GRYFMED” s.c. E.Twór, T.Meger ul. Akacjowa 14, 72-300 Gryfice.
Cena wybranej oferty brutto w pakiecie nr 1 wynosi: 223.749,70 zł
Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt
Ilość uzyskanych punktów za czas reakcji serwisu – 40 pkt
Razem – 100 pkt

II. Oferta nr 2 złożona przez firmę EM-MED Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12, 30-701 Kraków na pakiet nr 5, postępowanie w tym pakiecie zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4- oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach jako zamawiający informuje, że postępowanie w pakiecie nr 5 zostaje unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w pakiecie nr 5.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy: 1 oferta – MEDILAND Grażyna Wykland ul. Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk.
PAKIET nr 9:
Stały nadzór techniczny:
Kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9– 4.900,00 zł,
Kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 6.027,00 zł zł
Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego:
kwota netto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 350,00 zł
kwota brutto złożonej oferty w pakiecie nr 9 – 430,50 zł
Czas reakcji serwisu – 48 h Czytaj dalej