Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 19/2017 na dostawę leków.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującym Wykonawcom:

1. Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl.
Pakiet nr 5 – 4.033,80 zł
(słownie: cztery tysiące trzydzieści trzy złote 80/100).
2. Bialmed Sp. z o.o. ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska.
Pakiet nr 6 – 6.167,77 zł
(słownie: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych 77/100).
3. PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-643 Wrocław.
Pakiet nr 1 – 229.983,99 zł
(słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote 99/100).
4. Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.
Pakiet nr 2 – 151.116,13 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto szesnaście złotych 13/100).