OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR 20/2017.

Zamawiający: Szpital Powiatowy ogłasza przetarg nieograniczony nr 20/2017 na:

„dostawę sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pyrzycach”.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami będzie udostępniony na stronie internetowej Szpitala: www.szpital.pyrzyce.net.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów są:

1. Tadeusz Kaczmarek-kierownik zaopatrzenia i zamówień publicznych.

Kryterium oceny ofert:
1. Cena – 60%
2. Ilość rat wynagrodzenia – 40%

Miejsce składania ofert – Szpital Powiatowy w Pyrzycach-sekretariat.
Termin składania ofert- 14.11.2017 r. godzina 10.30
Termin otwarcia ofert – 14.11.2017 r. godzina 11°°
Termin związania ofertą 30 dnia od daty otwarcia ofert – 13.12.2017 r.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Umowa – projekt

zal 6 – warunki gwarancji i serwisu

zalacznik 3-aparat do znieczulenia

zał. nr 1-oferta

załącznik nr 2-aparat do znieczulenia

załącznik nr 5 – oswiadczenie należy nie należy do gr. kapitałowej- sprzet medyczny

SIWZ na dostawę sprzętu medycznego