Ogłoszenia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 1/2018 na dostawę leków.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych Szpital Powiatowy z siedzibą w Pyrzycach informuje, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę nr 1 złożoną przez firmę – Skamex Sp. z o.o. Sp.j. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 4 brutto wynosi: 33.108,80 zł.

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt.

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 5 brutto wynosi: 10.967,40 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 6 brutto wynosi: 66.180,91 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 10 pkt

Razem – 70 pkt.

  • ofertę nr 2 złożoną przez firmę – Messer Polska Sp. z o.o.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 2 brutto wynosi: 5.950,48 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 3 złożoną przez firmę – UNITRANS M. i W. Fijał Sp.j. ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów-Michalin

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 1 brutto wynosi: 66.420,00 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  • ofertę nr 4 złożoną przez firmę – Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Cena wybranej oferty w pakiecie nr 3 brutto wynosi: 131.589,40 zł

Ilość uzyskanych punktów za cenę – 60 pkt

Ilość uzyskanych punktów za termin dostawy – 40 pkt

Razem – 100 pkt

  1. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

III. Nie odrzucono żadnej oferty.

Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegającym odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Lp.

Firma(nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena i termin dostawy

1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.

ul. Prof. M. Życzkowskiego 17

31-864 Kraków

PAKIET NR 2

Cena – 20,40 pkt

Termin dostawy – 8 pkt

Razem – 28,40 pkt

2

GOMI Mirosław Opiela

ul. Jabłoniecka 10

34-600 Limanowa

PAKIET NR 2

Cena – 34 pkt

Termin dostawy – 40 pkt

Razem – 74 pkt

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na pakiet nr 3a, 7 i 8 nie wpłynęła żadna ważna oferta. Postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 1/2018 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Pzp informuje:

1. Oferty złożyły następujące firmy:

– oferta nr 1 – Skamex Sp. z o.o. Sp.k. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź.
Pakiet nr 4
Kwota netto złożonej oferty – 30.656,30 zł,
Kwota brutto złożonej oferty – 33.108,80 zł

Pakiet nr 5

Kwota netto złożonej oferty – 10.155,00 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 10.967,40 zł

Pakiet nr 6

Kwota netto złożonej oferty – 61.278,62 zł
Kwota brutto złożonej oferty – 66.180,91 zł

oferta nr 2 – Messer Polska Sp. z o.o. u. Maciejkowicka 30, 41-503 Chorzów.

Pakiet nr 2 Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 23/2017 na zakup energii elektrycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że udzielono zamówienia dotyczące ww postępowania następującemu Wykonawcy:

1. GREEN S.A. ul. A. Słonimskiego 6, 50-304 Wrocław.

Kwota netto wybranej oferty wynosi – 255.312,00 zł
(słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych)
Kwota brutto wybranej oferty wynosi – 314.033,76 zł
(słownie: trzysta czternaście tysięcy trzydzieści trzy złote 76/100).