Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

  1. Pytanie – czy nie jest omyłką umieszczenie przez Zamawiającego w pakiecie nr 1, w grupie pn. „Oddział Intensywnej Terapii niżej wymienionych urządzeń medycznych, wobec faktu, że urządzenia te dublowane są w innych pakietach?

Aparat do dializy

Diapact CRRT

Braun

Aparat do znieczulenia

ALYS 2000

Mediland

Aparat do znieczulenia

Aestiva

AnmediQ

Aparat do znieczulenia

Excel 210

AnmediQ

Respirator

Taema Horus

Mediland

Respirator transportowy

Mediland

Xtolay Respirator

Taema Extend

Mediland

0479 respirator

Taema Extend

Mediland

Monitor pomiarów hemodynamicznych

AnmediQ

Czy zamawiający zgodzi się na wykreślenie z pakietu nr 1 wyżej wymienionych urządzeń?

Odpowiedź- TAK.

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 15/2017 na wykonywanie przeglądów technicznych i naprawa sprzętu oraz aparatury medycznej.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następującej odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 – dwie ostatnie pozycje- myjnie automatyczne mini?

Odpowiedź- zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę leków nr 13/2017.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww postepowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu  §3 ust.3 projektu umowy, poprzez wykreślenie zapisu o fakturach zbiorczych dostarczanych raz w miesiącu i zastąpienie ich fakturami wystawianymi za każdą zrealizowaną dostawę towaru, z uwagi na uchylenie z dniem 1 stycznia 2014r. przepisów dopuszczających możliwość wystawiania faktur zbiorczych, a także z uwagi nieważność zapisu w świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa tj. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016r. art. 8a ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 ze zm., dalej: UoTZ), zakazującego zawierania w umowach stron zapisów dotyczących terminów wystawiania i doręczania faktur?

Możliwość wystawiania faktur zbiorczych wynikała z nieobowiązującego już §9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2012 r. poz. 1428), które to rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2014r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485 ze zm.), brak jest zapisów dotyczących faktur zbiorczych. Obecnie nie ma więc żadnej podstawy prawnej, z której wynikałaby możliwości posługiwania się konstrukcją faktur zbiorczych. Czytaj dalej

Dotyczy: postępowanie przetargowe nr 13/2017 na dostawę leków.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy nastepujących odpowiedzi:

1. Pytanie – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 11 pozycji nr 1 ( Fraxiparine 0,3 ml)?

Odpowiedź- NIE.

2. Pytanie – w przypadku negatywnej odpowiedzi na ww pytanie – czy ze względów ekonomicznych w pakiecie nr 11 pozycja nr 1, zamawiający wyrazi zgodę na zamianę 100 opakowań Fraxiparine 0,3 ml x 10 amp. Strz. Na postać wielodawkową Nadroparine Calcium czyli Fraxiparine Multi inj 9500 jm/ml x 10 f a 5 ml ( w ilości 6 opakowań ) + strzykawka KD-JECTIII 1 ml + igła 25G x 100 (w ilości 6 opakowań) + Minin Spike V X 1 szt. (w ilości 60 szt.)

Odpowiedź- NIE.